Opis

Weryfikacja słuszności kar / odwołanie od nałożonych kar

Kiedy i za co można otrzymać mandat karny? Czy można uniknąć wymierzania kar pieniężnych? Czy możesz mieć wpływ na wysokość nałożonej kary?

Przedsiębiorca, naruszając przepisy drogowe, może otrzymać mandat karny za zaniechania w postaci kar pieniężnych. Wysokość kary zależy od stanu faktycznego naruszenia i może być nałożona za przekroczenie prędkości, nieprawidłowe parkowanie czy używanie telefonu podczas jazdy. Czas trwania naruszenia nie ma znaczenia – mandat może być wystawiony natychmiast po stwierdzeniu wykroczenia. Upewnij się, że zawsze przestrzegasz przepisów drogowych, aby uniknąć konsekwencji finansowych.

Pierwszym etapem w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej interwencji na drodze jest przeprowadzenie kontroli drogowej. Podczas tej kontroli funkcjonariusze sporządzają protokół, w którym dokumentują wszystkie istotne informacje związane z kontrolą. Jeśli podczas kontroli zostanie stwierdzone naruszenie przepisów, osoba przeprowadzająca nakładająca karę może również przesłuchać kierowcę. Z tego przesłuchania sporządzany jest oddzielny dokument, czyli protokół przesłuchania. Oba protokoły powinny zostać podpisane przez kierowcę.

Ważne jest, aby kierowca był świadomy, że do protokołu kontroli może wnieść zastrzeżenia zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym. Protokół odgrywa istotną rolę w ewentualnym postępowaniu dotyczącym nałożenia kary, dlatego też ważne jest, aby zawierał dokładne i rzetelne informacje. Kierowca ma prawo zgłosić zastrzeżenia do protokołu, jeśli uważa, że w nim zawarte informacje są błędne lub nieodpowiednie. W takiej sytuacji kwestia znaczenia protokołu i ewentualnych zastrzeżeń do niego może stanowić istotny aspekt procesu.

Jak wygląda mandat drogowy?

Mandat drogowy to oficjalny dokument wystawiany przez organy egzekwujące przepisy drogowe za wykroczenia na drodze. Wygląd mandatu jest zazwyczaj standardowy, zawierając informacje o naruszeniu, numerze protokołu, miejscu i czasie wykroczenia oraz wysokość nałożonej kary pieniężnej. Treść mandatu jest zgodna z przepisami prawa i musi być czytelna dla odbiorcy. Wysokość kary zależy od rodzaju naruszenia i może się różnić. Mandat stanowi oficjalne powiadomienie o wykroczeniu i nakazuje uregulowanie kary w określonym terminie. 

Jak opłacić mandat? Czy można się odwołać? 

Opłata mandatu drogowego dla przewoźników TIR odbywa się zgodnie z określonymi procedurami. Po otrzymaniu mandatu, przewoźnik musi uregulować karę finansową w wyznaczonym terminie, zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie. Istnieje możliwość odwołania się od mandatu nałożonego za naruszenie konkretnego czynu naruszającego normy prawa,  jeśli przewoźnik uważa, że nałożona kara jest nieuzasadniona lub istnieją ważne argumenty obrony. Procedura odwoławcza wymaga złożenia stosownego wniosku w odpowiednich organach i przedstawienia rzetelnych dowodów. Zrozumienie przepisów transportowych dla TIRów i przestrzeganie ich może pomóc w uniknięciu sytuacji, w których konieczne jest opłacanie mandatów drogowych. Zaleca się, aby przewoźnicy TIR byli dobrze poinformowani na temat obowiązujących przepisów, aby unikać potencjalnych kar i utrudnień w działalności transportowej.

Szybka i wygodna opłata mandatu kredytowanego – Dowiedz się jak!

Kiedy otrzymujemy mandat kredytowany, możemy skorzystać z wygodnych opcji płatności. Możemy bezpośrednio uiścić należność u funkcjonariusza używając karty płatniczej, kodu BLIK lub telefonu. Od 2018 roku nie musimy już martwić się o gotówkę. Jeśli nie jesteśmy w stanie zapłacić mandatu na miejscu, mamy 7 dni (lub 14 dni dla blankietów zaocznych) na uregulowanie należności. Możemy to zrobić na poczcie, w naszym banku lub przez internet.

Jak zapłacić mandat przez internet:

  1. Zaloguj się do bankowości internetowej lub mobilnej.
  2. Wybierz opcję „przelew podatkowy”.
  3. Podaj numer mandatu (opcjonalnie).
  4. Wprowadź kwotę do zapłaty.
  5. Wybierz rodzaj przelewu – standardowy lub natychmiastowy.
  6. Potwierdź transakcję.

Pamiętaj! Rachunek odbiorcy może się różnić w przypadku kar nakładanych przez straż miejską, więc warto sprawdzić dokładne dane na wystawionym blankiecie lub na stronie internetowej odpowiednich służb miejskich w danym mieście.

Jak odwołać się od mandatu w Niemczech?

Mandaty w Niemczech nakładane przez niemiecką policję, czy Bundesamt für Güterverkehr mogą wynosić nawet wiele tysięcy Euro. Istnieje możliwość odwołania się od kary lub możliwości miarkowania jej wysokości.

Czy jest szansa na odwołanie? Jak to zrobić? 

Czy można odwołać się od faktu czynu naruszającego normy prawa administracyjnego ? Czy możesz możesz uniknąć płacenia wysokich kar i zweryfikować czy doszło do naruszenia?  W sprawach mandatowych, kluczowym aspektem postępowania w sprawie jest czas. W Polsce, nadanie przesyłki poleconej u operatora pocztowego wystarcza w celu zachowania terminów sądowych i urzędowych. Jednak w krajach NASu, obowiązuje odmienna zasada, co może budzić zdumienie. W takich przypadkach, ważne jest, aby sprzeciw, wyjaśnienia czy dokumenty zostały doręczone do urzędu/sądu w terminie. Warto pamiętać, że data otrzymania przez urząd ma znaczenie, nie data stempla pocztowego. Opóźnienia poczty mogą obciążać skarżącego.

W praktyce czasu jest niewiele, szczególnie przy międzynarodowych przesyłkach. Dlatego też, jeśli chodzi o odwołanie od mandatu z Niemiec, Kancelaria stosuje wysyłki za pomocą kurierów, aby jak najszybciej zwiększyć szanse na merytoryczne rozpatrzenie sprawy. Terminy mają duże znaczenie, dlatego niezwłoczne działania są kluczowe.

Odwołanie od mandatu – jak to zrobić?

Kierowcy, którzy otrzymają mandat drogowy, mają prawo do odwołania się od tej decyzji w ciągu 7 dni od przyjęcia. Odwołanie może być złożone, gdy zachodzi jedna z określonych sytuacji, takich jak: rzeczywiste niebycie wykroczeniem, możliwość jedynie sądowego ukarania, obrona konieczna lub dobro chronione prawem, czy też działanie wynikające z choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego.

Skuteczne odwołanie wymaga przygotowania wniosku, w którym zawarte są kluczowe informacje o kierowcy, numerze PESEL, miejscu zamieszkania, numerze mandatu, a także opis zdarzenia i okoliczności wyjaśniające powód wniosku. Wniosek należy dostarczyć do sądu rejonowego właściwego dla obszaru, w którym nałożono mandat – listem poleconym lub bezpośrednio w biurze podawczym.

Po złożeniu odwołania, kierowca otrzyma informację o terminie posiedzenia w tej sprawie naruszenia prawa lub wymogów decyzji. Jeśli sąd nie uchyli nałożenia administracyjnej kary pieniężnej z powodu ustalenia samego faktu naruszenia prawa, ukarana osoba ma możliwość zakwestionowania takiej decyzji. Procedura odwoławcza daje kierowcy możliwość obrony swoich praw w przypadku niesłusznie nałożonych kar administracyjnych. 

Czy można rozłożyć mandat na raty?

Kiedy kierowca popełni wykroczenie, grozi mu wysoki mandat zgodnie z aktualnym taryfikatorem. Jednak nie zawsze jest możliwe natychmiastowe uregulowanie całej kwoty. Na szczęście ukarana osoba ma kilka opcji: może złożyć wniosek o rozłożenie kary na raty, odroczenie terminu płatności lub jej umorzenie. Najlepiej zrobić to w ciągu 7 dni od otrzymania blankietu.

Aby skorzystać z tych możliwości, kierowca powinien najpierw uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł na rachunek Urzędu Miasta. W przelewie musi podać swoje imię, nazwisko oraz numer PESEL oraz wskazać cel transferu środków. Dzięki temu kierowcy mają szansę lepiej zorganizować swoje finanse i uniknąć niewygodnych sytuacji związanych z natychmiastowym opłacaniem wysokich mandatów.

Gdy otrzymujemy mandat drogowy, warto wiedzieć, jak ubiegać się o odroczenie płatności. W pierwszym kroku trzeba przygotować odpowiedni wniosek – na stronie internetowej Urzędu Skarbowego znajdziemy dostępne wzory do pobrania. Następnie należy załączyć dowód opłaty skarbowej lub zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, konieczny jest oryginał lub poświadczony urzędowo odpis o udzieleniu pełnomocnictwa, a także dowód opłaty w wysokości 17 zł. Dodatkowo, trzeba przedstawić oświadczenie o stanie majątkowym oraz kopie dokumentów potwierdzających sytuację zdrowotną, pozycję na rynku pracy oraz inne dochody i wydatki. Na koniec, nie zapomnijmy dołączyć kopii odcinka C mandatu. Dzięki tym krokom można ubiegać się o odroczenie płatności mandatu i uniknąć niewygodnych sytuacji finansowych.

Stwierdzenie naruszeń w protokole kontroli – jak się odwołać od nałożonej kary?

Wszczęcie postępowania przez ITD 

W razie wykrycia naruszeń podczas kontroli drogowej Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (WITD) rozpoczyna postępowanie i informuje o tym przedsiębiorcę. Zawiadomienie jest zazwyczaj wysyłane do strony w ciągu kilku do kilkunastu dni od daty kontroli. Wraz z tym zawiadomieniem przesyłane jest także pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy, które warto przeczytać i zrozumieć.

Wyjaśnienia strony

Po rozpoczęciu postępowania, strona ma możliwość udzielenia wyjaśnień oraz zgłoszenia dowodów. Termin na złożenie wyjaśnień i dowodów jest przeważnie wyznaczony do momentu wydania ostatecznej decyzji postępowania. Zaleca się, aby strona przed wydaniem tej decyzji, a po rozpoczęciu postępowania, złożyła wyjaśnienia. Zazwyczaj, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (WITD) wysyłając zawiadomienie o wszczęciu postępowania, określa strona czas na złożenie wyjaśnień oraz zgłoszenie dowodów. Przeważnie, ten termin wynosi 7 dni, a wyjaśnienia powinny być przekazane na piśmie.

 

Decyzja i odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD) – 14 dni

Po upłynięciu terminu na wyjaśnienia, WITD podejmuje decyzję jako organ pierwszej instancji. Gdy wyjaśnienia są uwzględnione, postępowanie się umarza. W przeciwnym razie, WITD nałoży karę i dostarczy ją na formularzu z pouczeniem o prawie odwołania.

Przedsiębiorca może odwołać się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie za pośrednictwem WITD, które wydało decyzję. Odwołanie przesyła się na adres odpowiedniego WITD. WITD przekaże je wraz z aktami do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Odwołanie musi być złożone w terminie 14 dni od doręczenia decyzji WITD. Po tym terminie odwołanie jest bezskuteczne. Należy wskazać zaskarżoną decyzję, organ, numer i datę decyzji, przedstawić zarzuty oraz uzasadnienie zmiany lub uchylenia decyzji. Odwołanie musi być podpisane.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)

Od decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) można odwołać się skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarówno w przypadku utrzymania kary pieniężnej, jak i jej obniżenia. Zasady sądowej weryfikacji prawidłowości orzeczenia organu mówią, że skargę trzeba złożyć w terminie 30 dni od otrzymania decyzji GITD. Skargę w niniejszej sprawie należy wnieść za pośrednictwem Generalnego Inspektora Transportu Drogowego, czyli wysłać ją do niego. Gdy Generalny Inspektor otrzyma skargę, przekaże ją razem z aktami i odpowiedzią na skargę do właściwego sądu. Pamiętaj, że przekroczenie tego terminu (30 dni) uniemożliwia prawidłowy przebieg weryfikacji prawidłowości orzeczenia organu regulacji. Przekraczając wyznaczony termin nie możemy odwołać się od stwierdzonego faktu naruszenia prawa lub wymogów.

 

Nie masz czasu na skomplikowany proces odwołania od nałożonej kary? Pomożemy Ci podczas przebiegu całej procedury! 

Twoja firma transportowa potrzebuje wsparcia prawno-administracyjnego?
Oferujemy usługę weryfikacji słuszności nałożonych surowych kar!
Nasz doświadczony zespół pomoże Ci złożyć skuteczne odwołanie, aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń finansowych. Zajmujemy się kompleksowym rozpatrywaniem toku postępowania spraw, zapewniając pełne wsparcie od momentu otrzymania kary aż do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Działamy szybko i skutecznie.  Skontaktuj się z nami już dziś i zyskaj profesjonalne wsparcie dla swojej firmy transportowej

Podana cena zawiera podatek VAT 23%.