Opis

Szkolenie z tworzenia zgłoszeń w systemie delegowania IMI

Oferujemy szkolenie prowadzone przez ekspertów w dziedzinie transportu. Wprowadzimy Cię we wszystkie istotne procedury tworzenia zgłoszeń w systemie delegowania IMI. Nasze szkolenie skupia się na zapewnieniu kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności. Potrzebnych do prawidłowej rejestracji delegowanych pracowników zgodnie z wymogami systemu IMI.

Nasz program szkoleniowy skupia się na kompleksowym przyswojeniu umiejętności tworzenia i przedłużania zgłoszeń dla kierowców delegowanych w ramach systemu IMI. Obsługującego rejestrację transportu drogowego, w tym kabotażu i przewozów cross-trade na obszarze Unii Europejskiej. Zgłoszenia obejmują wszystkie kraje członkowskie UE, włączając Wielką Brytanię.

Co obejmuje Szkolenie:

Tworzenie Zgłoszeń Delegowania: Zapewniamy praktyczną naukę skutecznego i poprawnego przygotowania zgłoszeń dla kierowców delegowanych w systemie IMI.

Przedłużanie Zgłoszeń: Omawiamy proces przedłużania zgłoszeń zgodnie z wymogami systemu IMI, uwzględniając terminy i procedury.

Weryfikacja Prawidłowości Zgłoszeń: Uczestnicy otrzymają informacje, które pomogą w  dokładnej weryfikacji zgłoszeń, zapewniającej ich zgodność z wytycznymi i regulacjami.

Nasze szkolenie pozwala na uzyskanie pełnego zrozumienia procesu rejestracji delegacji transportowych w systemie IMI. Obejmując wszystkie istotne aspekty tego kluczowego narzędzia w transporcie drogowym.

Kiedy Należy Dokonać Zgłoszenia Delegacji Kierowców w Systemie IMI?

Zgodnie z wytycznymi pakietu mobilności, zgłoszenia w systemie IMI są obowiązkowe dla kierowców poruszających się pojazdami o masie powyżej 2,5 tony, którzy wykonują kabotaż oraz operacje cross-trade.

Należy jednak pamiętać, że są sytuacje, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania w systemie IMI. Przede wszystkim, przewozy tranzytowe.  Również przewozy kierowane do Wielkiej Brytanii oraz przewozy na potrzeby własne. W tym transport wyłącznie własnego towaru do wielu miejsc w jednym lub kilku krajach, nie są objęte wymogiem zgłoszenia w systemie IMI.

Dokładne zrozumienie kontekstu, w jakim obowiązuje zgłoszenie w systemie IMI, jest kluczowe dla prawidłowej oceny, czy konkretna delegacja kierowców wymaga formalnego zgłoszenia czy też nie.

Działanie Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) Komisji Europejskiej

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) operuje na podstawie rozporządzenia UE nr 1024/2012. Regulującego współpracę administracyjną poprzez platformę wymiany informacji na rynku wewnętrznym. Ten system umożliwia zgłaszanie delegowania pracowników do wszystkich państw członkowskich. Za pośrednictwem standaryzowanego formularza oraz przekazywanie informacji pomiędzy organami administracyjnymi w różnych krajach Unii Europejskiej oraz pomiędzy instytucjami kontrolnymi a firmami.

Ważnym elementem funkcjonowania IMI jest czas odpowiedzi przewoźnika na zapytania służb kontrolnych, który wynosi 8 tygodni. Komunikacja w systemie jest automatycznie tłumaczona na język odbiorcy, umożliwiając wszystkim użytkownikom posługiwania się w swoim ojczystym języku. Ponadto, system IMI wysyła powiadomienia użytkownikom o nowych wnioskach, ostrzeżeniach, żądaniach uzupełnienia dokumentacji i odpowiedziach na zapytania.

Głównym celem IMI jest przyspieszenie i zwiększenie bezpieczeństwa przepływu danych pomiędzy różnymi instytucjami. Dalsze ujednolicenie rynku w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. System ten jest również zaprojektowany w celu usprawnienia codziennej pracy przewoźników oraz ułatwienia działań kontrolnych.

Zgłoszenie delegowania kierowcy osobno na każdy kraj

Przy delegowaniu kierowcy do systemu IMI, konieczne jest złożenie oddzielnych zgłoszeń dla każdego kraju, w którym planowany jest przewóz kabotażowy lub cross-trade. Jeżeli kierowca ma być delegowany do kilku krajów, można zastosować praktyczne rozwiązanie, które umożliwia zgrupowanie informacji i skrócenie procedury. W takim przypadku, wystarczy złożyć jedno zbiorcze zgłoszenie obejmujące wszystkie kraje docelowe, co przyspiesza proces delegowania kierowcy do systemu IMI. Polegające na skopiowaniu danych z poprzednich deklaracji, a następnie dokonaniu aktualizacji informacji dotyczących kraju docelowego. Taka metoda oszczędza cenny czas i ułatwia proces rejestracji.

Według wytycznych systemu IMI, zgłoszenie powinno być przesłane nie później niż w chwili rozpoczęcia delegacji przez kierowcę. Okres, na jaki kierowca jest delegowany, powinien zawierać się w przedziale od 24 godzin do 6 miesięcy.

Niezbędne jest, aby wszystkie podane informacje, w tym dane adresowe kierowcy, były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Zapewnienie aktualności danych jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu i zapobiegania potencjalnym komplikacjom w trakcie delegacji kierowcy.

Zgłaszanie każdej delegacji osobno dla poszczególnych krajów stanowi istotny krok w zapewnieniu zgodności z wymogami systemu IMI oraz zminimalizowaniu ewentualnych nieprawidłowości czy utrudnień w procesie delegacji pracowników.

Czas trwania szkolenia to 2 godziny, szkolenie online

Podana cena zawiera podatek VAT 23%.