Opis

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca

Przygotowujemy oświadczenie o powierzeniu wykonywaniu pracy przez cudzoziemca na podstawie paszportu oraz wizy, w zależności od tego, czy przyszły pracownik przebywa już na terytorium Polski, czy jeszcze na terytorium kraju swojego pochodzenia.

Składamy we właściwym dla miejsca stałego pobytu pracodawcy  Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o oświadczenie w celu powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Dotyczy to obywateli: Armenii, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Białorusi i Rosji.

Maksymalny czas oczekiwania na wydanie oświadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy wynosi siedem dni roboczych.

Uzyskanie wpisu oświadczenia do ewidencji: Procedury i Warunki

Jeżeli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić cudzoziemca w Polsce, to istnieje kilka ważnych kroków do wykonania, aby legalnie powierzyć mu pracę. Jednym z pierwszych kroków jest złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie to jest niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń i pozwoli cudzoziemcowi pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jest składane przez pracodawcę. Wpisanie oświadczenia do ewidencji uprawnia cudzoziemca do pracy na warunkach określonych w oświadczeniu. Istnieją jednak konkretne warunki, które muszą być spełnione, aby to oświadczenie było ważne. Przede wszystkim, praca cudzoziemca nie może być związana z działalnością sezonową. Musi trwać maksymalnie 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie pracy musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia.

Cudzoziemcy kwalifikowani

Oświadczenie może dotyczyć obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii lub Ukrainy. Praca cudzoziemca nie może wiązać się z pełnieniem funkcji w zarządzie, prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz lub działaniem w charakterze prokurenta podmiotu z KRS. Dodatkowo, wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Oświadczenie to jest konkretnie związane z jednym pracodawcą i jednym stanowiskiem pracy. Oznacza to, że nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia cudzoziemca w innym przedsiębiorstwie. Dlatego, jeśli cudzoziemiec zdecyduje się na zmianę pracy lub zatrudnienie w innej firmie, konieczne będzie złożenie nowego oświadczenia odpowiedniemu urzędowi pracy.

Wniosek i procedury

Proces uzyskania wpisu oświadczenia do ewidencji rozpoczyna się złożeniem wniosku w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy. Termin na złożenie oświadczenia wynosi zwykle 7 dni od daty zawiadomienia, które otrzymasz od WITD. To istotne, aby złożyć oświadczenie we właściwym urzędzie pracy, z uwzględnieniem siedziby lub miejsca stałego pobytu podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jest istotnym dokumentem, który umożliwia legalne zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Jednak procedury związane z uzyskaniem wpisu do ewidencji mogą być czasochłonne i skomplikowane. Warto więc rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalistów w procesie zatrudniania cudzoziemców, aby uniknąć potencjalnych błędów i opóźnień. Nasza firma oferuje wsparcie w tym zakresie, pomagając pracodawcom w uzyskaniu wpisu oświadczenia do ewidencji, co zapewnia pewność zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jaka jest wysokość opłaty za wpis oświadczenia do ewidencji?

Wysokość opłaty za wpis oświadczenia do ewidencji wynosi 100 złotych. Należy upewnić się, że opłata ta zostanie uiściła w odpowiednim czasie i w odpowiedniej wysokości. Opłata ta stanowi jednorazowy koszt i jest standardowa dla większości przypadków.

Odmowa wpisania do oświadczenia do ewidencji – w jakich okolicznościach może nastąpić? 

Proces wpisania oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń jest istotnym etapem w zapewnieniu legalności zatrudnienia. Niemniej jednak, Starosta ma prawo odmówić wpisania oświadczenia w niektórych okolicznościach. Oto kilka sytuacji, w których taka odmowa jest możliwa:

Oświadczenie pozorne: Jeśli Starosta uzna, że oświadczenie zostało złożone jedynie dla pozoru, czyli bez rzeczywistego zamiaru zatrudnienia cudzoziemca, może odmówić wpisania go do ewidencji.

Wykorzystanie oświadczenia w inny sposób: Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że cudzoziemiec zamierza wykorzystać oświadczenie do celów innych niż praca dla danego pracodawcy, Starosta może podjąć decyzję o odmowie wpisania oświadczenia.

Brak spełnienia obowiązków: Jeśli podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi nie spełnia określonych obowiązków. Związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom, Starosta może odmówić wpisania oświadczenia.

Profesjonalna pomoc w przygotowaniu oświadczenia

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom?
Specjalizujemy się w obszarze formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Nasi doświadczeni eksperci pomogą Ci w przygotowaniu kompletnego oświadczenia, tak aby spełniało wszystkie wymogi i przepisy. Dzięki naszej pomocy unikniesz zbędnych komplikacji i przyspieszysz proces legalizacji zatrudnienia.

Cena dotyczy dla jednego pracownika
Podana cena zawiera podatek VAT 23%