Opis

Odwołanie od decyzji organów kontrolnych

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) pełni rolę specjalnego organu nadzorującego przestrzeganie zasad regulujących przewozy drogowe, zarówno te zarobkowe, jak i niezarobkowe. ITD ma uprawnienia do nałożenia sankcji finansowych na kierowców, przedsiębiorców oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmą transportową w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji administracyjnej wydanej przez ITD, zgodnie z procedurami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

Kontrola ze strony ITD jest istotna w utrzymaniu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w sektorze transportu drogowego. Dlatego również zalecamy, aby przedsiębiorcy i kierowcy byli świadomi swoich obowiązków oraz praw związanych z kontrolami ITD. Należy być przygotowanym na ewentualne kontrole, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa oraz uniknąć kar finansowych.

Protokół kontroli – w jakich okolicznościach zostaje spisany? 

W trakcie kontroli, jeśli inspektor ujawni naruszenia lub wykroczenia, które skutkują nałożeniem kary pieniężnej, czy grzywny, sporządza Protokół Kontroli. Ten istotny dokument zawiera szczegółowy opis przeprowadzonych działań kontrolnych i ustaleń inspektora. W oczach sądów, Protokół Kontroli ma ogromne znaczenie dowodowe i stanowi podstawę wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary finansowej. Informacje zawarte w protokole wytyczają ramy takiego postępowania, uwzględniając stan faktów i przepisów prawnych.

Wyjaśnienia strony i prawo do wniesienia zastrzeżeń

W momencie wszczęcia postępowania kontrolnego, strona zaangażowana ma określony czas na przedstawienie wyjaśnień oraz złożenie wniosków dowodowych. Ten okres trwa do chwili zakończenia postępowania i wydania ostatecznej decyzji. Jednak, zwykle już na etapie wszczęcia kontroli, Wydział Inspekcji Transportu Drogowego (WITD) przekazuje stronie termin na złożenie wyjaśnień i zgłoszenie dowodów, co często wynosi 7 dni od daty powiadomienia. Wyjaśnienia muszą być złożone w formie pisemnej.

W trakcie kontroli, kontrolowany ma możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli. Co istotne, ustawa nie precyzuje formy, w jakiej to można uczynić, dając pewien zakres swobody. Wprowadzenie zastrzeżeń oznacza, że kontrolowany nie akceptuje ustaleń zawartych w dokumencie i nie zgadza się na potencjalne negatywne konsekwencje. Należy podkreślić, że protokół kontroli stanowi podstawę dla wszczęcia postępowania, co nadaje temu krokowi istotne znaczenie prawnego. Brak zgłoszenia zastrzeżeń sugeruje akceptację ustaleń inspektora dokonanych podczas kontroli.

Odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Jeśli przedsiębiorca został obciążony karą, ma prawo do złożenia odwołania. Wniosek o odwołanie kieruje się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie poprzez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, który wydał pierwotną decyzję. Odwołanie przesyła się na adres właściwego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, który podjął decyzję. Po otrzymaniu odwołania, WITD przekazuje je wraz z aktami sprawy i swoją odpowiedzią do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Aby mieć możliwość złożenia odwołania od decyzji dotyczącej nałożenia kary przez ITD, konieczne jest zachowanie terminu 14 dni od dnia otrzymania decyzji od WITD. Niedopełnienie tego terminu (14 dni) oznacza utratę możliwości złożenia odwołania w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Kompleksowe wsparcie w przygotowaniu odwołania od decyzji organów kontrolnych

Zapewniamy profesjonalne wsparcie w zrozumieniu procesu odwołania, a także pomoże przygotować skuteczne wyjaśnienia i zastrzeżenia do protokołu kontroli. Dbamy o to,  cały proces odwołania przebiegał sprawnie.

Nasz doświadczony zespół profesjonalistów specjalizujących się w przepisach dotyczących transportu drogowego stoi do Twojej dyspozycji, by zapewnić Ci pełne wsparcie w procesie odwołania.

Podana cena zawiera podatku VAT 23%.

Odwołanie od decyzji ITD lub zagranicznego organu kontrolnego polega na analizie przesłanych dokumentów.

Następnym działaniem jakie podejmujemy jest próba zmniejszenia nałożonej kary lub jej całkowite odwołanie na podstawie konkretnych aktów prawnych.

Kompleksowo zajmujemy się wsparciem klienta podczas całego procesu z organem kontrolnym.
Cena będzie przygotowana po zapoznaniu się ze sprawą. Osoba przygotowująca wyliczy czas oraz poda przybliżony koszt prowadzenia sprawy.
Cena dotyczy 1 roboczo- godziny.

Podana cena zawiera podatek VAT 23%